Twój notes jest pusty.
Notes mamine.pl
Koszyk mamine.pl
Twój koszyk jest pusty.
Wszystkich produktów: 395
Produkty według dostępności

Regulamin 

Regulamin

 


1. INFORMACJE OGÓLNE

 

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania z serwisu internetowego Mamine.pl. Korzystanie z serwisu internetowego Mamine.pl oznacza zgodę Użytkownika na postanowienia nn. Regulaminu. 

 

1.2 Użytkownik serwisu to osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która korzysta z serwisu Mamine.pl

 

1.3 Właścicielem i Administratorem serwisu Mamine.pl jest firma Studio h2 Lidia Jasińska - Pokorska (zwana dalej Sprzedającym), z siedzibą przy ul. Stepowej 39, 09-410 Nowe Gulczewo; NIP: 774 231 23 65; zarejestrowaną przez Wójta Gminy Słupno.

 

1.4 Serwis internetowy prowadzi sprzedaż sprzedaż ubrań i toreb szytych na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet. Serwis działa pod adresem url: http://www.mamine.pl

 

1.5 Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

1.6 Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

1.7 Do korzystania z Serwisu mamine.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 

1.8 Informację o plikach "cookies" oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdują się na podstronie

Polityka prywatności.

 

2. PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

2.1 Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową, telefonicznie lub e-mailem.

 

2.2 Sprzedający zobowiązuje się, iż wszystkie zamówienia internetowe zostaną w ciągu 72 godzin od ich złożenia potwierdzone mailowo przez pracowników sklepu. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

 

2.3 Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.

 

2.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez

Kupującego w formularzu zamówienia będą niepełne.

 

2.5 Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2.6 Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego wyrażone są w wartościach brutto Złotych Polskich.

 

2.7 Do każdego zamówienia dołączany jest paragon.

 

2.8 Czas wysyłki towaru określony jest przy jego nazwie. Czas realizacji zamówienia to czas wysyłki + czas dostarczenia, który wynosi zwykle 2 dni robocze. Wysyłka zamówionego towaru realizowana jest przez

Sprzedającego lub przez firmę dystrybucyjną.

 

2.9 Zamówienie może być odwołane przez Kupującego drogą telefoniczną lub e-mailem.

 

3. UMOWA SPRZEDAŻY

 

3.1 W momencie potwierdzenia przez klienta, podczas telefonicznego kontaktu z pracownikiem firmy, chęci zakupu towaru, zawarta zostaje, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, umowa sprzedaży, która wiąże strony transakcji. Umowa zostaje zawarta w języku polskim. W dowolnym momencie klient może zażądać, drogą elektroniczną potwierdzoną telefonicznie, wglądu do treści zawartej umowy.

 

3.2 Wszystkie transakcje zawierane są na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) oraz zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami).

 

4. GWARANCJA, ZWROTY I REKLAMACJE

 

4.1 Produkty oferowane w serwisie mamine.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

4.2 Administrator Serwisu mamine.pl odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

 

4.3 Po otrzymaniu Towaru zaleca się sprawdzenie przez Kupującego stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Towaru lub też innych nieprawidłowości Towaru zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Kupującego nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Kupującemu udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

 

4.4 Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący (Konsument) może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy i w ciągu dalszych 14 dni dokona fizycznego zwrotu towaru (drogą pocztową, kurierem lub osobiście). Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy może być złożone telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@mamine.pl lub w formie pisemnej na adres: Mamine.pl. ul. Stepowa 39, 09-410 Nowe Gulczewo. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie.

 

4.5 Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, kopiowania; powinien być zwrócony w stanie nienaruszonym.

 

4.6 Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Administratora o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej towaru.

 

4.7 Reklamację należy zgłosić Sprzedającemu telefonicznie, e-mailem lub na piśmie. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady.

 

4.8 Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.

 

4.9 W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

5.1 Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

5.2 Kupujący (Konsument) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Studio h2 swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

 

5.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

 

5.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

5.5 Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny, w szczególności wobec zmiany obowiązujących przepisów prawnych, decyzji sądu lub właściwego organu, w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Mamine.pl lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu Mamine.pl na zasadach dotychczasowych.

 

5.6 Administrator publikuje zmiany regulaminu na stronach Mamine. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.