Twój notes jest pusty.
Notes mamine.pl
Koszyk mamine.pl
Twój koszyk jest pusty.
Z dniem 21.01.2016 sklep mamine.pl zawiesza działalność w związku z urlopem macierzyńskim.

Regulamin1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania z serwisu internetowego Mamine.pl. Korzystanie z serwisu internetowego Mamine.pl oznacza zgodę Użytkownika na postanowienia nn. Regulaminu.

1.2 Użytkownik serwisu to osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która korzysta z serwisu Mamine.pl

1.3 Właścicielem i Administratorem serwisu Mamine.pl jest firma Domfort Sp. z o.o. Sp.k. (zwana dalej Sprzedawca), z siedzibą przy Armii Krajowej 40 NIP: 7743238665 REGON: 36929609 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M. Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000714282.

1.4 Serwis internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Serwis działa pod adresem url: mamine.pl

1.5 Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.6 Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.7 Do korzystania z Serwisu mamine.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

1.8 Informację o plikach "cookies" oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdują się na podstronie Polityka prywatności.

2. PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

2.1 Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową, telefonicznie lub e-mailem.

2.2 Sprzedawca zobowiązuje się, iż wszystkie zamówienia internetowe zostaną w ciągu 24 godzin od ich złożenia potwierdzone przez pracowników sklepu. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

2.3 Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.

2.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu zamówienia będą niepełne.

2.5 Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

2.6 Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego wyrażone są w wartościach brutto Złotych Polskich.

2.7 Każdy kupujący ma możliwość wyboru jednej z następujących form płatności:
- gotówką; przy odbiorze osobistym w naszym biurze,
- za zaliczeniem; zapłata kurierowi/listonoszowi/na poczcie przy odbiorze przesyłki,
- przelew bankowy; należność za towary przelewana jest na konto sprzedawcy,
- przelewem elektronicznym (on-line),
- kartą płatniczą/kredytową (on-line).

2.8 Sprzedawca zobowiązuje się wysłać zamówiony towar na swój koszt na terenie Polski. Koszt wysyłki poza granicę kraju ustalany jest odrębnie przy każdej transakcji.

2.9 Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub faktura VAT. Dokument ten wystawiany jest przez sprzedawcę produktu.

2.10 Czas wysyłki każdego produktu określony jest przy jego nazwie. Czas realizacji zamówienia to czas wysyłki + czas dostarczenia, który wynosi zwykle 2 dni robocze. Wysyłka zamówionego produktu realizowana jest przez Sprzedawcę.

2.11 Zamówienie może być odwołane przez Kupującego drogą telefoniczną lub e-mailem.

3. UMOWA SPRZEDAŻY

3.1 W momencie potwierdzenia przez klienta, podczas telefonicznego kontaktu z pracownikiem firmy DOMFORT, chęci zakupu towaru, zawarta zostaje, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, umowa sprzedaży, która wiąże strony transakcji. Umowa zostaje zawarta w języku polskim. W dowolnym momencie klient może zażądać, drogą elektroniczną potwierdzoną telefonicznie, wglądu do treści zawartej umowy.

3.2 Wszystkie transakcje zawierane są na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) oraz zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami).

4. GWARANCJA, ZWROTY I REKLAMACJE

4.1 Po otrzymaniu Produktu zaleca się sprawdzenie przez Kupującego stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Produktu lub też innych nieprawidłowości Produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Kupującego nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Kupującemu udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

4.2 Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący (Konsument) może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy i w ciągu dalszych 14 dni dokona fizycznego zwrotu towaru (drogą pocztową, kurierem lub osobiście). Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy może być złożone telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@domfort.pl lub w formie pisemnej na adres: Domfort Sp. z o.o. Sp. k. ul. Armii Krajowej 40, 09-410 PŁOCK. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie. Koszt przesyłki zwracanego towaru pokrywa Konsument.

4.3 Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, kopiowania; powinien być zwrócony w stanie nienaruszonym.

4.4 Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Administratora o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu.

4.5 Reklamację należy zgłosić Sprzedawcy telefonicznie, e-mailem lub na piśmie. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedawcy z załączonym opisem wady.

4.6 Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.

4.7 W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres.

5. DANE OSOBOWE

5.1 Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

5.2 Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

6.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.3 Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny, w szczególności wobec zmiany obowiązujących przepisów prawnych, decyzji sądu lub właściwego organu, w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu Mamine.pl lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu Mamine.pl na zasadach dotychczasowych.

6.4 Administrator publikuje zmiany regulaminu na stronach www Serwisu Mamine.pl. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.